Zadzwoń do nas:
tel. 91 423-26-55
fax 91 423-26-57
E-mail:
psm@miasto.szczecin.pl
Adres:
Al. Wojska Polskiego 115,
70-483 Szczecin
SZKOŁA JEST OTWARTA
poniedziałek - piątek 7:45 do 21:00
sobota 9:00 do 16:00

Regulamin – PSM Lewobrzeże

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
im. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE

§1.

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:

1) o sześcioletnim cyklu kształcenia jest:

–  ukończenie przez kandydata w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

2) dopuszcza się przyjęcie do klasy pierwszej 6-letiego cyklu kształcenia dziecka 6-letniego, jeśli kandydat posiada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

3) o czteroletnim cyklu kształcenia jest:

– ukończenie przez kandydata w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§2.

1.Szkoła informuje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia:

1) na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja,
2) telefonicznie poprzez sekretariat szkoły.

 1. Szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną w formie:

1) dni otwartej szkoły,
2) konsultacji dla kandydatów w wyznaczonych przez szkołę terminach,
3) podczas spotkań koncertowych w innych placówkach oświatowych organizowanych przez nauczycieli szkoły.

 1. Podczas dni otwartej szkoły oraz konsultacji dla kandydatów do szkoły rodzice/ prawni opiekunowie kandydata mogą kontaktować się z nauczycielem zatrudnionym w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie w celu wstępnego sprawdzenia uzdolnień kandydata i jego zainteresowań, aby na tej podstawie określić możliwości i celowość wyboru przez kandydata muzycznego kształcenia oraz wybranego przez niego kierunku (instrumentu).
 2. Szkoła prowadzi 2 osobne rekrutacje do:

1) PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 115 – oddział lewobrzeże.
2) PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie, ul. Portowa 21 – oddział prawobrzeże.

§3.

 1. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają:

1) wniosek o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie ucznia – zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji; deklarując chęć uczęszczania do szkoły na lewobrzeżu bądź na prawobrzeżu
2) oryginał dokumentu potwierdzającego wiek kandydata (do wglądu)
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej
4) aktualne zdjęcie legitymacyjne
5) w przypadku dzieci 6- letnich – zaświadczenie o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej – z przeniesienia z innej szkoły muzycznej – dodatkowo wymagane są dokumenty:

1) Kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, ostatniego świadectwa promocyjnego SM I st.
2) Wykaz ocen śródrocznych, jeśli kandydat ubiega się o przeniesienie z innej szkoły muzycznej w II półroczu.

 1. Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.
 2. Szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza – specjalisty.
 • §4.
 1. Kwalifikowanie kandydatów klasy I odbywa się na podstawie badania przydatności.
 2. Badania przydatności kandydatów przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 • §5.
 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do klasy I Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa w ust. 1., zespoły kwalifikacyjne liczące, co najmniej 3 osoby.
 • §6.
 1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 2. Badanie przydatności kandydatów obejmuje test praktyczny sprawdzający:

1) umiejętność śpiewania,
2) słuch muzyczny,
3) pamięć muzyczną,
4) poczucie rytmu.

3.Ostateczną ocenę badania przydatności stanowi średnia punktów ocen składowych z:

1) badania umiejętności śpiewania ( 1 – 25 pkt.)
2) badania słuchu muzycznego ( 1 – 25 pkt.)
3) badania pamięci muzycznej ( 1 – 25 pkt.)
4) badania poczucia rytmu ( 1 – 25 pkt. ).

 1. Oceny składowe dla poszczególnych zadań testu praktycznego są średnią wszystkich ocen cząstkowych poszczególnych członków komisji.
 2. Ocena predyspozycji do nauki na określonym instrumencie ma charakter opisowy.
 3. Kandydaci, którzy uzyskali minimum 18 pkt. jako ostateczną ocenę badania przydatności i pozytywną ocenę predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie zostają zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły.
 4. Uczniowie kwalifikowani są na pierwszy wskazany w kwestionariuszu instrument.
 5. Badanie przydatności kandydatów do nauki w szkole oraz przyjęcia uczniów mają charakter konkursowy w poszczególnych klasach instrumentów.
 6. Kandydaci, którzy uzyskali poniżej 18 pkt. z badania przydatności nie są zakwalifikowani i nie mogą być przyjęci do PSM I st. w Szczecinie.
 7. Jeżeli w danej grupie instrumentu ilość wolnych miejsc jest większa aniżeli ilość kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na ten instrument dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata, który wskazał ten instrument jako instrument II wyboru.
 8. Przy identycznej ilości punktów, decydująca będzie opinia komisji dotycząca predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.
 9. W uzasadnionych przypadkach komisja lub zespół kwalifikacyjny może zaproponować kandydatowi inny instrument niż deklarowany za wiedzą i pisemną zgodą rodziców.
 10. Kandydaci, którzy otrzymali pozytywny wynik badania predyspozycji a nie zostali przyjęci z powodu braku ilości miejsc do szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy I w ramach zwalnianych miejsc w miesiącu wrześniu.
 11. Dopuszcza się możliwość przeniesienia kandydata do Filii Szkoły na prawobrzeżu lub placówki macierzystej w miarę posiadanych miejsc, po złożeniu przez Rodzica pisemnej deklaracji.
 12. W miarę zwalnianych miejsc przyjmowani będą kandydaci, z listy kandydatów zakwalifikowanych – nie przyjętych z powodu braku miejsc, wg kolejności począwszy od najwyższej liczby punktów.
 13. Dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata do klasy nauczyciela wskazanego w oddzielnym podaniu, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły.
 14. O przyjęcie do Szkoły nie mogą ubiegać się absolwenci szkół muzycznych I st.
 • §7.
 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1., powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego w szkole.
 • §8.
 1. Po każdej części badania przydatności komisja lub zespoły kwalifikacyjne wpisują do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębne dla każdej części badania przydatności.
 • §9.
 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ostatecznej oceny badania przydatności oraz w ramach ilości miejsc ustalonej w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.
 2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • §10.
 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły, spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.
 5. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole lub placówce artystycznej przez okres kształcenia ucznia w danej szkole lub placówce artystycznej.
 7. Przyjęcie kandydata do klasy programowo wyższej odbywa się w ramach ogólnej liczby godzin przyznanych i zatwierdzonych w Arkuszu Organizacyjnym Szkoły przez Organ Prowadzący na dany rok szkolny.
 • §11
 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do szkoły lub placówki artystycznej w ciągu roku szkolnego.
 2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły lub placówki artystycznej do innej.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.
 • §12.

1.Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 11, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2019. r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych (Dz. Ustaw z 2019 r. pod poz. 686)

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

 

Facebook
YouTube