Zadzwoń do nas:
tel. 91 423-26-55
fax 91 423-26-57
E-mail:
psm@miasto.szczecin.pl
Adres:
Al. Wojska Polskiego 115,
70-483 Szczecin
SZKOŁA JEST OTWARTA
poniedziałek - piątek 7:45 do 21:00
sobota 9:00 do 16:00

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: www.psm.szczecin.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 19września 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: –

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików znajdujących się na stronie w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo (na stronie znajdują się dodatkowo zamieszone dokumenty zgodne z formatem programu word – doc., docx.)
 • zdjęcia i grafiki nie mają opisów
 • kolory i kontrast jest zgodny ze standardami dostępności
 • możliwe jest powiększanie wielkości czcionki na stronie internetowej
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji

Wyłączenia:

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (podstawa prawna art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o dostępności cyfrowej),
 • mapy interaktywne (podstawa prawna art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

Nowe dokumenty w miarę możliwości będą przygotowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności – Arkadiusz Kruszczyński.

Adres mailowy –psm@miasto.szczecin.pl , nr. telefonu – +48 91 4232655.

Zgodnie z Art.18
Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w alternatywnej formie np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie.
 • wskazanie, adresu strony internetowej której dotyczy żądanie.
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 7 dni złożenia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
al. Wojska Polskiego 115
70-483 Szczecin

 • Kontrola wejścia do obiektu przebiega na poziomie parteru, gdzie znajduje się portiernia szkoły.
 • Budynek wyposażony jest schodowłaz, który zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń na danym poziomie w szkole.
 • Dopuszcza się wejście na teren szkoły z psem asystującym.
 • Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Na szkolnym parkingu brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Facebook
YouTube