Zadzwoń do nas:
tel. 91 423-26-55
fax 91 423-26-57
E-mail:
psm@miasto.szczecin.pl
Adres:
Al. Wojska Polskiego 115,
70-483 Szczecin
SZKOŁA JEST OTWARTA
poniedziałek - piątek 7:45 do 21:00
sobota 9:00 do 16:00

BADANIE PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ
czyli badanie uzdolnień muzycznych

1) Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności do nauki w szkole muzycznej.
2) Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
3) Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na indywidualnym sprawdzeniu zdolności muzycznych u każdego kandydata przez komisję złożoną z nauczycieli PSM I stopnia w Szczecinie oraz dokonaniu oceny wg punktacji od 1 do 25.
4) Badanie przydatności przebiega jednoetapowo. Podczas spotkania kandydata (bez obecności rodzica / opiekuna prawnego) z komisją złożoną z nauczycieli PSM I st. w Szczecinie sprawdzane są:

a) umiejętność śpiewania – kandydat powinien zaśpiewać dowolną piosenkę,
b) słuch muzyczny – kandydat musi powtórzyć głosem dźwięk, kilka dźwięków i krótki motyw melodyczny zaśpiewany lub zagrany przez nauczyciela. Ponadto kandydat musi wskazać różnice pomiędzy dwoma współbrzmieniami lub dwoma krótkimi melodiami zagranymi jedno po drugim przez nauczyciela,
c) pamięć muzyczna – wskazanie różnic w prezentowanych melodiach lub powtórzenie głosem fragmentów melodii,
d) poczucie rytmu – wyklaskanie tematu rytmicznego zaprezentowanego przez nauczyciela,
e) predyspozycje fizyczno–manualne pod kątem gry na konkretnym, wybranym przez kandydata instrumencie.

5) Ostateczną ocenę badania przydatności stanowi średnia punktów ocen składowych w skali od 1 – 25 pkt. z testu praktycznego obejmującego:

a) umiejętność śpiewania (1-25 pkt.),
b) słuch muzyczny melodyczny (1-25 pkt.),
c) pamięć muzyczną (1-25 pkt.),
d) poczucie rytmu (1-25 pkt.).

6) Oceny składowe poszczególnych zadań testu praktycznego są średnią wszystkich ocen cząstkowych poszczególnych członków komisji.
7) Ocena warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki na określonym instrumencie ma charakter opisowy.
8) Warunkiem zakwalifikowania kandydata do nauki w PSM I stopnia w Szczecinie jest uzyskanie minimum 18 pkt jako oceny ostatecznej z testu praktycznego oraz pozytywnej oceny predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
9) W uzasadnionych przypadkach komisja może zaproponować, za wiedzą i pisemną zgodą rodziców, kandydatowi inny instrument niż deklarowany we wniosku.
10) Badanie przydatności kandydatów do nauki w szkole muzycznej oraz przyjęcia uczniów mają charakter konkursowy.
11) Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie listy sporządzonej przez Komisję Rekrutacyjną.
12) Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Przyjmowania Uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ FILMIK PREZENTUJĄCY PRZYKŁADOWE BADANIE PREDYSPOZYCJI DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ DLA KANDYDATA DO CYKLU 6 LETNIEGO I DLA KANDYDATA DO CYKLU 4 LETNIEGO .

UWAGA! Wybór ćwiczeń – zadań podczas badania przydatności kandydata do nauki w szkole muzycznej jest jednostkowy – inny dla każdego kandydata. Kandydaci, którzy będą przesłuchiwani podczas badań dnia 21 maja otrzymają inne dźwięki, krótkie melodie i schematy rytmiczne do powtórzenia po nauczycielu – nie będą to takie same dźwięki i melodie jak na filmiku. Kandydat również sam wybiera piosenkę, którą chce zaśpiewać podczas przesłuchania/badania wstępnego.

Facebook
YouTube