Zarządzenie nr 20/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zasad kształcenia na odległość w PSM I st. w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 i ul. Portowej 21 bud. A i D na skutek ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art.68 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U z 2020, poz.374) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz,U 2020, poz.492) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz,U 2020, poz.493)

§ 1.

Zasady kształcenia na odległość określają organizację realizacji zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 i ul. Portowej 21 bud. A i D z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 i ul. Portowej 21 bud. A i D zadania dydaktyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3.

 1. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami jest strona internetowa szkoły: www.psm.szczecin.pl i służbowa szkolna poczta elektroniczna: psm@miasto.szczecin.pl oraz adresy służbowe nauczycieli.

 2. Dopuszcza się inne metody komunikacji, takie jak: prywatna poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory elektroniczne, telefon – przyjęte wspólnie przez nauczyciela, uczniów i rodziców klasy danego nauczyciela.

§ 4.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia zbiorowe zobowiązany jest ustalić metody i formy pracy z uczniami/rodzicami, dostosowując je do możliwości czasowych i technicznych uczniów/rodziców.

 2. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać ich dostępność w domu ucznia, wiek i etap rozwoju dziecka/ucznia, a także sytuację rodzinną.

 1. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania o tych trudnościach nauczyciela prowadzącego przedmiot główny, a nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora szkoły za pośrednictwem kierowników sekcji instrumentalnych.

§ 5.

Oceny cząstkowe wystawiane są jak dotychczas, a informacja przekazywana jest przez nauczycieli uczniom i rodzicom drogą ustaloną wspólnie przez obie strony.

§ 6.

 1. Problemy pojawiające się na bieżąco należy zgłaszać z zachowaniem następującej kolejności:

 1. nauczyciel bezpośrednio kierownikowi sekcji lub wicedyrektorowi szkoły,

 2. uczeń / rodzic – nauczycielowi przedmiotu głównego lub przedmiotu zbiorowego, nauczyciel – kierownikowi.

 1. Problem powinien być rozwiązany w miarę możliwości już na pierwszym ogniwie komunikacji czyli przez nauczyciela ewentualnie kierownika sekcji.

 2. Sprawy niemożliwe do rozstrzygnięcia przez Nauczyciela i odpowiedniego Kierownika Sekcji trafiają do Wicedyrektora lub Dyrektora PSM I st. w Szczecinie.

 3. Rodzice Uczniów PSM I st. w Szczecinie mogą złożyć pismo / podanie do Dyrektora PSM I st. drogą elektroniczną.

§ 7.

Nauczyciele i Rodzice oraz Uczniowie samodzielnie korzystający z poczty elektronicznej i komunikatorów są zobowiązani do codziennego odbierania poczty służbowej / prywatnej, a także wiadomości umieszczanych w specjalnie utworzonym do tego celu dysku – platformie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03. 2020 r.

Anna Tarnowska

Dyrektor PSM I stopnia

Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie