Zarządzenie nr 19/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie z dnia 23.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania PSM I st. w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 i ul. Portowej 21 bud. A i D w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art.68 ust.1  Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U z 2020, poz.374)     w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz,U 2020, poz.492) oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz,U 2020, poz.493)

Dyrektor PSM I stopnia w Szczecinie zarządza, co następuje:

 • § 1.
 1. Wszystkie formy zajęć dydaktycznych i konsultacji wymagających kontaktów osobistych zostają zawieszone do dnia 8 kwietnia 2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia.
 2. Infrastruktura dydaktyczna w budynkach przy al. Wojska Polskiego 115 i przy ul. Portowej 21 bud. A i D jest niedostępna do pracy dydaktycznej i ćwiczeniowej do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia.
 3. Wyżej wymienione budynki będą w tym okresie zamknięte dla Uczniów i ich Rodziców, Nauczycieli i gości.
 • §2.
 1. Odwołuje się  wszystkie zaplanowane wydarzenia organizowane i współorganizowane przez PSM I stopnia w Szczecinie, jak i te organizowane przez podmioty zewnętrzne w budynkach szkoły, takie jak: koncerty, konkursy, warsztaty, dni otwarte do dnia 14 kwietnia 2020 r.  włącznie.
 • §3.
 1. Zawiesza się wyjazdy służbowe pracowników pedagogicznych i wyjazdy uczniów na konkursy do 14 kwietnia 2020 r. włącznie.
 • §4.
 1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, Nauczyciele zatrudnieni w PSM I stopnia  w Szczecinie mają obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego przedmiotu.
 2. Dopuszczalne są także wszelkie inne formy komunikacji nie wymagające osobistego kontaktu.
 • §5
 1. Dyrektor PSM I st. w Szczecinie może sam, za pośrednictwem Wicedyrektora, Kierownika Sekcji lub bezpośredniego przełożonego lub na wniosek pracownika polecić zdalne wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę danego pracownika.
 2. Zakres i okres pracy zdalnej ustalany będzie indywidualnie z pracownikiem.
 3. Zarządzona praca zdalna obowiązuje do odwołania.
 4. Dyrektor PSM I st. w Szczecinie może polecić pracownikowi udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku odmowy skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy.
 5. Polecenie o którym mowa w ust. 4, może zostać wydane w przypadku:
 1. a) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, wystąpienia objawów chorobowych charakterystycznych dla koronawirusa SARS-CoV – 2
 2. b) w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • §6
 1. Wszyscy pracownicy PSM I stopnia w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie (91 423 26 55) lub mailowo dział kadr (natalia.klimek@miasto.szczecin.pl ) oraz bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną.
 2. Rodzice Uczniów PSM I stopnia w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo (psm@miasto.szczecin.pl) o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną.
 • §7
 1. Wicedyrektor PSM I st. w Szczecinie, Kierownicy Sekcji Instrumentalnych oraz Pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach samodzielnych są zobowiązani do śledzenia aktualnej sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Dyrektora PSM I st. w Szczecinie.
 2. Wicedyrektor PSM I st. w Szczecinie oraz Kierownicy Sekcji Instrumentalnych są zobowiązani do utrzymania kontaktu z podlegającymi im Nauczycielami pracującymi w domu i nadzorowania efektów tej pracy oraz informowania Nauczycieli o konieczności sprawdzania poczty elektronicznej oraz komunikatora służącego do przekazywania informacji.
 3. Nauczyciele zatrudnieni w PSM I stopnia w Szczecinie mają obowiązek kilkakrotnie w ciągu dnia sprawdzać miejsce w systemie elektronicznym utworzone specjalnie w celu przekazywania zarządzeń Dyrektora PSM I stopnia w Szczecinie, informacji, druków dokumentów do pobrania.     
 4. Kierownik Sekcji Instrumentalnej oraz Pracownik na stanowisku samodzielnym zobowiązany jest do bieżącego raportowania bezpośredniemu przełożonemu o aktualnej sytuacji w podlegającej mu jednostce.
 5. Nauczyciele zatrudnieni w PSM I stopnia w Szczecinie mają obowiązek składania raportów ze zrealizowanych zajęć dydaktycznych do Wicedyrektora PSM I stopnia w Szczecinie bezpośrednio lub za pośrednictwem Kierowników Sekcji Instrumentalnych za okres 23 – 28 marca br., 30 marca – 4 kwietnia br. i 6 – 8 kwietnia 2020 r.
 • §8
 1. W komunikacji między pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi PSM I stopnia w Szczecinie zaleca się wykorzystywanie poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych.
 2. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.
 • §9
 1. W indywidualnych przypadkach nieokreślonych niniejszym Zarządzeniem decyzję podejmuje Dyrektor PSM I st. w Szczecinie. Prosimy o kontakt psm@miasto.szczecin.pl
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                 Anna Tarnowska

                                                                            Dyrektor PSM I stopnia

                                                                Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie