W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości składania dokumentów w siedzibie szkoły przy al. Wojska Polskiego 115, w okresie od 16.03 do 10.04 dokumenty o przyjęcie do szkoły muzycznej na rok szkolny 2020/2021 można składać drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacjapsm1st@wp.pl.

Pocztą elektroniczną należy przesłać skan/zdjęcie następujących dokumentów:

  1. wniosek o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz ze zdjęciem kandydata.
  2. w przypadku dzieci 6-letnich (rocznik -2014) oświadczenie Rodzica/opiekuna, że dziecko korzysta z opieki przedszkolnej – należy podać nazwę placówki przedszkolnej.

Dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia do wglądu), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaniań do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz zaświadczenie o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego albo opinię wydaną przez publiczną/niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną będzie trzeba przynieść w dniu przesłuchania badania predyspozycji do nauki w szkole muzycznej. Informację o terminie tego przesłuchania Rodzice/Opiekunowie kandydatów otrzymają drogą elektroniczną.

W tym celu we wniosku należy wpisać czytelnie aktualny adres mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż okres składania dokumentów w procesie rekrutacji może ulec przedłużeniu.

Szczegółowe informacje w tej sprawie będą pojawiały się na stronie internetowej oraz fanpage’u PSM I st. w Szczecinie.