SKŁADANIE DOKUMENTÓW ON –LINE

 PRZEDŁUŻONE DO 9 MAJA 2020 r.

Dokumenty składamy elektronicznie na adres: rekrutacjapsm1st@wp.pl

 


Pocztą elektroniczną należy przesłać skan/zdjęcie następujących dokumentów:

  1. wniosek o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz ze zdjęciem kandydata (DO POBRANIAWniosek o przyjęcie do szkoły. );
  2. w przypadku dzieci 6-letnich (rocznik 2014) oświadczenie rodzica/ opiekuna, że dziecko korzysta z opieki przedszkolnej – należy podać nazwę placówki przedszkolnej.
  3. zaświadczenie lekarza lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. Zaświadczenie to należy przedłożyć do dnia 31 lipca 2020 r. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia do dnia 31 lipca 2020 r. rodzic / opiekun prawny ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Ostatecznym terminem złożenia zaświadczenia jest 25 września 2020 r. Niezłożenie przedmiotowego zaświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, do której kandydat zostanie przyjęty.

Szczególnie  polecamy instrumenty: altówka, fagot, waltornia, flet, puzon, akordeon.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. (poz. 657) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID -19.