KOMUNIKAT DYREKTORA Z DNIA 23 MARCA 2020

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam co następuje:

  1. odwołane jest prowadzenie wszystkich zajęć dydaktycznych na terenie PSM I stopnia w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 i ul. Portowej 21 bud. A i D do dnia 10 kwietnia 2020 r.;

  2. indywidualne lekcje gry na instrumencie oraz lekcje teorii odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

  3. szczegółowe zalecenia odnośnie punktu 2 są ustalone odrębnie;

  4. obowiązuje zakaz wejścia na teren budynku przy al. Wojska Polskiego 115 oraz budynku D przy ul. Portowej 21 z wyłączeniem szczególnego polecenia wykonania pracy na terenie w ww. miejscach w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki PSM I stopnia w Szczecinie. Wejście osoby na teren ww. budynków może odbywać się tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą dyrektora PSM I stopnia w Szczecinie.